บริการที่น้องๆ จะได้รับจากบริษัท Hi-ED   


          - ให้คำปรึกษาแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศฟรี! ทุกระดับ ทุกหลักสูตร ที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้เรียน เพื่อช่วยในการตัดสินใจและวางแผนการเรียนที่ถูกต้อง 
          - ดำเนินการสมัครในสถาบันการศึกษา   พร้อมยื่นใบสมัคร    และติดตามผลการสมัคร โดยประสานงานกับสถาบันการศึกษาอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
 
          - แนะนำจัดหาที่พักตามความต้องการ และจัดเจ้าหน้าที่รับส่งที่สนามบิน
 
          -
ดำเนินการยื่นขอวีซ่านักเรียน ฝึกงาน และท่องเที่ยว ทุกขั้นตอน 
 
          - จัดหาตั๋วเครื่องบินราคานักเรียนและราคาประหยัดสำหรับผู้ปกครอง
 
          - ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
 
          - ให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่ตลอดการศึกษา
 
          - เป็นศูนย์สอบวัดระดับภาษาโดยตรงให้กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
 
          - จัดกลุ่มสัมมนาเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาในต่างประเทศตามความต้องการของผู้ปกครอง และนักเรียนนักศึกษา

 

 
 
   
 

     
     

You are here  :